REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA KREDYTOWEGO

1. Podmiotem świadczącym Usługi jest mPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5213258216, REGON 015506707, o kapitale zakładowym w wysokości 7.320.000,00 pokrytego w wysokości pełnej („Usługodawca”).

2. Usługodawca wpisany jest do Rejestru Pośredników Kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RPK035129.

3. Regulamin określa:

1) rodzaje i zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Usługodawcy;
2) warunki świadczenia Usług za pomocą Platformy Pożyczkowej;
3) proces jaki powinien przejść Użytkownik zmierzający do zawarcia Umowy Pożyczki/ Kredytu.

Przez pojęcia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, rozumie się:
Banki – oznacza podmioty, z którymi Usługodawca nawiązuje współpracę w celu pośrednictwa w realizacji Umowy Kredytu (dalej zwane również jako „Kredytodawca”);
Baza Kredytowa – bazy BIG, BIK, ERIF, KRD, AML z których korzystają Instytucje Pożyczkowe oraz Banki w celu dokonania własnej i wewnętrznej oceny wiarygodności kredytowej Użytkownika;
Bezpieczny Protokół SSL – elektroniczny system służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych;
Instytucje Pożyczkowe – oznacza podmioty, z którymi Usługodawca nawiązuje współpracę w celu pośrednictwa w realizacji Umowy Pożyczki (dalej zwane również jako „Pożyczkodawca”);
Maksymalny Czas Akceptacji – maksymalny czas akceptacji Propozycji Pożyczkowej/Kredytowej przez Użytkownika wyznaczany każdorazowo przez Instytucje Pożyczkowe oraz Banki;
Platforma Pożyczkowa – system funkcjonujący w ramach aplikacji mobilnej i internetowej Usługodawcy (systemu mPay) służącej Użytkownikowi do korzystania z Usług;
Produkty – oferty pożyczek oraz kredytów oferowane Użytkownikowi za pośrednictwem Usługodawcy przez Instytucje Pożyczkowe oraz Banki;
Profil – oznacza indywidualne konto założone w systemie mPay przez Użytkownika;
Propozycja Pożyczkowa/Kredytowa – informacje przekazane przez Instytucje Pożyczkowe oraz Banki dotyczące parametrów transakcyjnych (oferty) pożyczek oraz kredytów oferowanych Użytkownikowi wraz z Maksymalnym Czasem Akceptacji oferty przez Użytkownika, w przypadku jeżeli Użytkownik pozytywnie przeszedł proces Weryfikacji Kredytowej;
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
Regulamin Instrumentu Płatniczego mPay – regulamin znajdujący się na stronie www.mpay.pl normujący zasady świadczenia usług płatniczych przez mPay, prawa i obowiązki Użytkownika z tytułu zawarcia z mPay umowy ramowej o świadczenie usług płatniczych oraz zasady korzystania z Systemu mPay, w tym z instrumentu płatniczego wydawanego na rzecz Użytkownika przez mPay (Portmonetki).
Umowa Pożyczki/Kredytu – oznacza porozumienie zawierane pomiędzy Pożyczkodawcą/Kredytodawcą a Użytkownikiem, na podstawie którego Pożyczkodawca/Kredytodawca na wniosek Użytkownika zobowiązuje się do przekazania na jego rzecz zawnioskowanej kwoty Pożyczki/Kredytu;
Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną;
Usługodawca – oznacza spółkę mPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie świadczącą usługi pośrednictwa w zakresie udzielania pożyczek oraz kredytów;
Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422);
Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgłaszająca wolę zawarcia Umowy pożyczki/kredytu;
Weryfikacja Kredytowa – dokonanie przez Instytucje Pożyczkowe lub Banki własnej wewnętrznej oceny wiarygodności kredytowej Użytkownika na podstawie informacji otrzymanych od Usługodawcy oraz informacji zewnętrznych o Użytkowniku wynikających z Baz Kredytowych (BIG, BIK, ERIF, KRD, AML), z których korzystają dane Instytucje Pożyczkowe lub Banki;
Wniosek – wniosek złożony za pośrednictwem Platformy Pożyczkowej.

⦁ Usługodawca świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Pożyczkowej następujące usługi:
⦁ oferowanie Produktów Instytucji Pożyczkowych oraz Banków;
⦁ udostępnianie Użytkownikowi informacji o przygotowanych dla niego Propozycjach Pożyczkowych/Kredytowych w zakresie Produktów Instytucji Pożyczkowych oraz Banków;
⦁ umożliwienie złożenia Wniosku o Produkt Instytucji Pożyczkowych lub Banków w celu zawarcia Umowy Pożyczki/Kredytu;
⦁ umożliwienie zawarcia Umowy Pożyczki/Kredytu za pośrednictwem Usługodawcy z Instytucją Pożyczkową lub Bankiem;
⦁ informowanie Użytkownika za pomocą Platformy Pożyczkowej lub wiadomości tekstowej wysyłanej na wskazany przez Użytkownika numer telefonu;
⦁ umożliwienie złożenia przez Użytkownika Wniosku poprzez Platformę Pożyczkową o przedłużenie Umowy Pożyczki/Kredytu lub o zwiększenie jej kwoty.

Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem aplikacji mobilnej Usługodawcy i/lub strony internetowej www.mpay.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego treści.
Regulamin określa warunki, na jakich Usługodawca udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania z Platformy Pożyczkowej w tym z zawartych w niej treści i narzędzi oraz świadczonych w ten sposób usług, a także określa prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Platformy Pożyczkowej jak również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
Użytkownikiem Platformy Pożyczkowej może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Podczas korzystania z usług świadczonych przez Platformę Pożyczkową Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
Dostęp do Platformy Pożyczkowej jest nieograniczony dla wszystkich Użytkowników, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
Możliwość złożenia wniosku o Pożyczkę/Kredyt dostępna jest dla Użytkowników, dla których Usługodawca prowadzi Portmonetkę, zgodnie ze znaczeniem nadanym jej w Regulaminie Instrumentu Płatniczego mPay dostępnego na stronie www.mpay.pl.
Korzystanie z Platformy Pożyczkowej wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
⦁ posiadania urządzenia mobilnego z zainstalowaną aktualną wersją aplikacji Usługodawcy lub posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe, w przypadku korzystania przez Użytkownika z serwisu internetowego Usługodawcy;
⦁ posiadania dostępu do ogólnodostępnej sieci Internet;
⦁ włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript;
⦁ przy aktywności na Platformie Pożyczkowej wymaga się posiadania przez Użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
⦁ przy korzystaniu z Platformy Pożyczkowej zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego;
⦁ w trakcie korzystania z Platformy Pożyczkowej w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane są pliki cookie, stosownie do treści Polityki Cookies;
⦁ Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Platformy Pożyczkowej możliwe było z wszystkich popularnych typów urządzeń mobilnych, telefonów komórkowych, komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi;
⦁ niedopuszczalne jest korzystanie z Platformy Pożyczkowej w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Usługodawcy, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania, treści o charakterze bezprawnym lub uniemożliwienie prawidłowego działania Platformy Pożyczkowej.

Rejestracja Użytkownika do systemu mPay następuje za pomocą aplikacji mobilnej i jest to czynność jednorazowa.
Dla złożenia Wniosku wymagana jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami na Platformie Pożyczkowej, w szczególności podaniem nieprawdziwych lub fałszywych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

Użytkownik w celu skorzystania z Produktów znajdujących się na Platformie Pożyczkowej a w konsekwencji zawarcia Umowy Pożyczki/Kredytu zobligowany jest do określenia parametrów technicznych Produktu, który go interesuje poprzez wskazanie:
⦁ określenie kwotowo wysokości wnioskowanej pożyczki/kredytu;
⦁ określenie proponowanego terminu spłaty pożyczki/kredytu;
⦁ wypełnienie Wniosku;

Po podaniu powyższych danych, Platforma Pożyczkowa obliczy oraz wyświetli Użytkownikowi indykatywne RRSO dla określonych przez Użytkownika parametrów kwoty oraz terminu pożyczki/kredytu.
Użytkownik Platformy Pożyczkowej zobowiązany jest do wyrażenia niezbędnych zgód wymaganych przez Pożyczkodawców/Kredytodawców.

Użytkownik w celu otrzymania Propozycji Pożyczkowej/Kredytowej zobowiązany jest do wypełnienia Wniosku w postaci formularza informacyjnego, odpowiadającego swym zakresem informacjom pobieranym przez Usługodawcę na Platformie Pożyczkowej i przesyłanych w dalszej kolejności do Instytucji Pożyczkowych oraz Banków.
Pola formularza, których przedmiotem są dane wcześniej uzyskane, wypełniane są automatycznie, pozostałe dane nieuzupełnione automatycznie wymagają uzupełnienia przez Użytkownika.
Przez akceptację formularza oraz wyrażenie zgód, o których mowa w §6 ust. 3 niniejszego Regulaminu, Użytkownik umożliwia Usługodawcy przesłanie Wniosku o udzielenie pożyczki/kredytu do Instytucji Pożyczkowych oraz Banków.
Usługodawca zobowiązuje się do przesłania dokumentacji określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu do Instytucji Pożyczkowych oraz Banków.
Instytucje Pożyczkowe oraz Banki dokonują Weryfikacji Kredytowej skutkującej w zależności od otrzymanego wyniku
1) pozytywnego – Propozycją Pożyczkową/Kredytową;
2) negatywnego – odmową udzielenia pożyczki/kredytu Użytkownikowi.

Usługodawca w zależności od uzyskanego wyniku Weryfikacji Kredytowej:
1) pozytywnego – za pośrednictwem Platformy Pożyczkowej udostępnia Użytkownikowi oferty pożyczek/kredytów otrzymanych zwrotnie przez potencjalnych Pożyczkodawców/Kredytodawców;
2) negatywnego – za pośrednictwem Platformy Pożyczkowej udostępnia Użytkownikowi informację o uzyskaniu oceny uniemożliwiającej zawarcie Umowy Pożyczki/Kredytu.

Użytkownik dokonuje wyboru Produktu po przesłaniu przez Instytucje Pożyczkowe lub Banki Propozycji Pożyczkowych/Kredytowych.
Po potwierdzeniu przez Użytkownika wyboru Produktu Usługodawca przesyła danemu Pożyczkodawcy/Kredytodawcy informację o wyborze Produktu przez Użytkownika wraz z wnioskiem o wygenerowanie Umowy Pożyczki/Kredytu.
W zależności od wymogów danej Instytucji Pożyczkowej lub Banku po dokonaniu czynności ujętych w § 8 ust. 2 niniejszego Regulaminu, Instytucja Pożyczkowa lub Bank wysyła do Usługodawcy (i) wymagane dokumenty wraz z Umową Pożyczki/Kredytu, których akceptacja przez Użytkownika na Platformie Pożyczkowej równoznaczna jest z zawarciem danej umowy Pożyczki/Kredytu lub (ii) wymagane dokumenty wraz z projektem Umowy Pożyczki/Kredytu oraz pełnomocnictwem dla Instytucji Pożyczkowej lub Banku do zawarcia Umowy Pożyczki/Kredytu, których akceptacja równoznaczna jest z udzieleniem Pożyczkodawcy/Kredytodawcy pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu Umowy Pożyczki/Kredytu i akceptacji jej warunków.
Po zawarciu Umowy Pożyczki/Kredytu Pożyczkodawca/Kredytodawca przelewa na rachunek Użytkownika w systemie mPay określoną w Umowie Pożyczki/Kredytu kwotę pieniężną, a także przekazuje Użytkownikowi harmonogram spłaty pożyczki/kredytu, który widoczny jest na Platformie Pożyczkowej.
Użytkownik ma prawo złożyć Wniosek o przedłużenie pożyczki/kredytu lub o zwiększenie jej/jego kwoty.

Platforma Pożyczkowa zapewnia Użytkownikowi wgląd w saldo pożyczki/kredytu pozostające do spłaty, harmonogram spłacania rat wynikających z Umowy Pożyczki/Kredytu, inicjację spłaty raty pożyczki/kredytu, inicjację spłaty powtarzalnej raty pożyczki/kredytu w ustalonych dniach, zgodnie z harmonogramem wynikającym z Umowy Pożyczki/Kredytu, inicjację spłaty całości pożyczki/kredytu (spłata przedterminowa).
Usługodawca zapewnia Użytkownikowi informowanie go poprzez Platformę Pożyczkową o bieżącym stanie salda, z zastrzeżeniem, że wiążącym dla Użytkownika jest zawarta przez niego Umowa Pożyczki/Kredytu.

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Platformy Pożyczkowej.
2. Usługodawca zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych w celach i zakresie określonym w § 13 niniejszego Regulaminu.
3. Treści zawarte na Platformie Pożyczkowej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy Pożyczkowej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Platformy Pożyczkowej wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Platformy Pożyczkowej, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych)
w formularzu, o którym mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.
Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych.

Jakiekolwiek kopiowanie elementów Platformy Pożyczkowej, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych na Platformie Pożyczkowej, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

⦁ Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000).
⦁ Administratorem danych osobowych Użytkowników systemu mPay w ramach Platformy Pożyczkowej, w celu poprawnej obsługi procesu pośrednictwa w realizacji Wniosku o pożyczkę/kredyt jest Usługodawca. Szczegóły dot. przetwarzania danych przez Usługodawcę dostępne są pod linkiem: https://www.mpay.pl/polityka-prywatnosci/
⦁ Administratorem danych osobowych zbieranych na żądanie Pożyczkodawcy/Kredytodawcy w celu zawarcia i realizacji umowy o pożyczkę/kredyt jest Pożyczkodawca/Kredytodawca. Szczegóły dot. przetwarzania danych osobowych przez Pożyczkodawców/Kredytodawców dostępne są na etapie wypełniania formularza Wniosku, w ramach linku zawierającego pełną klauzulę informacyjną.
⦁ Użytkownik lub osoba korzystająca z Platformy Pożyczkowej w ramach procesu składania wniosku potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną Pożyczkodawcy/Kredytodawcy.
⦁ Usługodawca w procesie pożyczkowym/kredytowym przetwarza dane na polecenie Administratora i działa jak Podmiot przetwarzający (Procesor). Pożyczkodawca/Kredytodawca powierza przetwarzanie danych osobowych zbieranych w celu zawarcia i realizacji umowy o pożyczkę/kredyt Usługodawcy na zasadach określonych w odrębnej umowie o powierzenie przetwarzania danych, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Usługodawcy i/lub aplikacji mobilnej Usługodawcy.
Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia na stronie internetowej Usługodawcy i/lub aplikacji mobilnej Usługodawcy.
Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Platformy Pożyczkowej, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Platformy Pożyczkowej przez Użytkownika jest prawo polskie.

mPay Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa
KRS: 0000172708, NIP: 5213258216
Kapitał zakładowy i wpłacony: 10 109 967,60 PLN

Pytania i Odpowiedzi
e-mail: [email protected]
tel.: +48 34 390 55 57
pn. – pt.: w godz.: 7:30 – 19:00

Spółka mPay S.A. to od 2003 r. wiodący polski dostawca rozwiązań z obszaru płatności mobilnych.
Od 13 września 2016 r. mPay S.A. ma możliwość świadczenia usług o charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej (IP39/2016).

mPay ©2020 Wszelkie prawa zastrzeżone